Ngày Hội Amcham

Ngày 04/07/2015, Hoàng Yến Group  vinh dự được tham gia và tài trợ  ngày hội kỉ niệm 21 năm Ngày Độc Lập AmCham U.S. tại Việt Nam.